گالری تصاویر

نمایشگاه تخصصی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی سال ۹۴

تهران

اهواز

نمایشگاه تخصصی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی سال۹۳

تهران

اهواز

یزد

نمایشگاه تخصصی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی سال ۹۲

تهران

اهواز

نمایشگاه تخصصی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی سال ۹۱

تهران

نمایشگاه تخصصی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کیش