بلاگ

مصاحبه مهندس ارسلان احمدی در کتاب جامع خطوط لوله انتقال نفت گوره به جاسک
2021-11-01T08:23:28.757Z
پروژه گوره به جاسک
مصاحبه مهندس ارسلان احمدی در کتاب جامع خطوط لوله انتقال نفت گوره به جاسک

نقش اریـس اوکسین در پــروژه ملی خط لولــه انتقــال نفت گــوره به جاســک ... ... ... ... ... ...

ادامه متن