13

آبان

مصاحبه مهندس ارسلان احمدی در کتاب جامع خطوط لوله انتقال نفت گوره به جاسک
وبلاگ پروژه گوره به جاسک

صفحه اصلی

وبلاگ

مصاحبه مهندس ارسلان احمدی در کتاب جامع خطوط لوله انتقال نفت گوره به جاسک

درمــورد نقش ُاریس اوکســین دراین پروژه عظیم ملی و نوع قرارداد با کارفرمای پروژه توضیحاتی بفرمایید.
 

شرکت اُریس اوکسین یک شرکت مهندسی بازرگانی و تامین کالای صنعت نفت و گاز است و با توجه به ارتباط و همکاری که با شرکت لولهســازی اهواز داشــتیم به عنوان نماینده آن شرکت در بسیاری از پروژههای تامین لوله فولادی مشــارکت داریم. در واقع نقش شرکت اُریس اوکسین ایجاد راهکار برایی افزایش توان تولید داخلی ورقهای خطــوط لوله ترش و ورقهای NACE بــرای اولین بار در ایران بود. همکاری شرکت اُریس اوکسین با فولاد مبارکه اصفهان و شرکت فولاد اکســین خوزستان در قالب ایجاد شرایط همکاری چندجانبه از طریق راهبری پــروژه و همچنین تامین منابع مالی پــروژه و تامین تضامین قرار دادی بوده است. همچنین مدیریت تامین لولههای خطوط انتقال ازســایز6اینچتا24اینچ به صــورت ERW واز24تا56 اینچ به صورت LSAW از طریق انعقاد قراردادهای همکاری با شــرکتهای لوله ساز مانند شــرکت لوله سازی اهواز و لولهسازی ماهشهر بر عهده شرکت اُریس اوکسین بوده است.

 

ویژگی هــای خــاص وابعــاد پروژه درمقایســه با پروژههای قبلی ُاریس اوکسین چه بوده است؟
 

از ویژگیهای این پروژه میتوان به ســرعت تولید و تناژ بالای آن اشاره نمود. به دلیل شرایط اســتراتژیک پروژه ملی گوره به جاسک، نیازمند یک چرخه تولید روزانه از تولید اسلب، تولید ورق، تولید لوله و تحویل لوله به پروژه بودیم که با ایجاد شــرایط مناســب همکاری بین کلیه تامینکنندگان و تولیدکنندگان توانســتیم به این مهم دســت پیدا کنیم.

 

عملکــرد ارکان پــروژه در بخشهــای کارفرمایی،
مشــاورین، بازرسان و ... در پروژه گوره جاسک را چه گونه ارزیابی میکنید؟
 

اساســا این پروژه بــا همکاری خیلی خوبی بین کارفرما، مشــاور، پیمانکاران و تامین کنندگان انجام شد که اگر این همدلی بین ارگانها وجود نداشت انجام و پیش برد پروژه با این مقیاس میسر نبود. نــگاه مثبــت و همکاری و همراهی مناســب کارفرمــای پروژه با  شــرکتهای داخلی نقش به ســزایی در توفیق بدست آمده در این پــروژه ملی ایفا کرد. در این طرح از نظر فنی هرگز خودمان را تنها ندیدیم و همیشــه کارفرما در نگاه فنی همراه ما بود. به عنوان نمونه در حوزه تولید اسلب همواره کارفرما به ما مشاوره بسیار ارزندهای داد و مهندســین توانمند در این پروژه از شرکت ملی نفت ایران به فولاد مبارکه اصفهان و فولاد اکسین کمک کردند. شرکت مهندسی و توســعه نفت ایران به عنوان کارفرما همواره نگاه حمایتی فنی و همراهی با ما داشــت و این باعث شــد با این نگاه و اتکا به توان ســاخت داخل و استفاده از متخصصین داخلی بتوانیم این کار را به بهترین نحو انجام دهیم.

 

ازنظرشما ارزشمندترین تجربهای که دراین پروژه برای شرکت ُاریس اوکسین بدست آمده چه بوده است؟
 

برای اولین بار در ایران با همکاری شــرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت فولاد اکسین خوزستان مشــارکتی را ایجاد کردیم که در نتیجهی آن توانستیم تامین اسلب ترش و تبدیل آن به ورق را انجام دهیم و کشور را از واردات آن بی نیاز کنیم. این همکاری ارزشــمند ضمن ارتقا صنعت کشور بویژه صنعت فولاد، تاثیر بسیار مهمی در جلوگیری از خروج ارز از کشور داشت که این موضوع باعث افزایش ارزش افزوده این طرح ملی گردید.

 
بزرگترین چالشــی که درپروژه گوره جاسک با آن روبه روبوده اید،چه به لحاظ فنی،مالی،ســازمانیو... چه بوده است؟
 

شرکت فولاد اکســین خوزستان تا قبل از پروژه گوره به جاسک در حال تولید ورقهای ســاختمانی بود و حمایت وزارت نفت از شرکت فولاد اکسین و شــرکت فولاد مبارکه اصفهان باعث شد به این پیشرفت در دستیابی به تکنولوژی تولید ورقهای ترش برسیم. ورقهای مورد نیاز صنعت نفت در دو گروه ورقهای API ترش و شیرین تقســیم میشوند و قبل از این طرح ورقهای API
شــیرین را به صورت بسیار محدود در  فولاد اکســین خوزســتان تولید میکردیم که حداکثر آن ماهیانه ده هزار تن بود. اما در نتیجه این باور و اعتمادی که از سوی مجموعه وزارت نفت به مجموعههای داخلی ایجاد شــد، توانســتیم به این بالندگی در صنعت فولاد کشور نائل شویم.

 

این پروژه چه مقداربه کارآفرینی و بالندگی شرکت ُاریس اوکسین کمک کرده است؟
 

ایجــاد زمینه همکاری با مراکز علمی و دانشــگاهی جهت بومی سازی دانش تولید ورق ترش که باعث ایجاد همکاریهای بعدی از طریق انعقاد تفاهمنامه و قرارداد مشــاوره با دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شــهید چمران اهواز جهت بومیســازی دانش ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت گردید.

 

چه رکوردهایی درمجموعه شــما درطی انجام این پروژه جا به جا شده است؟
 

تولید ورق ترش و لوله سرویس ترش برای اولین بار در ایران که مهمترین رکورد برای کشــورمان است. بیشترین میزان تولید اسلب در طی یک ماه، بیشترین میزان حمل اسلب از فولاد مبارکه به فولاد اوکسین و بیشــترین میزان تولید ورق در یک ماه به میزان 45 هزار تن.

 

بهترین تجربهای که شرکت ُاریس اوکسین درطی این پروژه برای پروژههای آینده اندوخته است چیست؟
 

تجربــه مدیریت مالی پروژههای بزرگ صنعت از طریق برقراری ارتبــاط موثر بین تامین کنندگان و تولیدکنندگان داخلی و سیســتم بانکی کشور که پیش زمینهی همکاریهای چند جانبه در پروژههای نفت و گاز شده است. ایفای نقش هرچند کوچک در عمران و آبادانی ایران اســامی از طریق باور به امکان استفاده از توان تولید داخل و ایجاد اشتغالزایی در استان محروم خوزستان.

کتاب جامع خطوط لوله انتقال نفت گوره به جاسک