رویدادها

واحد های پیش ساخته فرآورش و نمک زدایی نفت
10:45 - 1401/07/16
یونیت های فرآورش و نمک زدایی
واحد های پیش ساخته فرآورش و نمک زدایی نفت

...

ادامه متن

مصاحبه مهندس ارسلان احمدی در کتاب جامع خطوط لوله انتقال نفت گوره به جاسک
11:53 - 1400/08/10
پروژه گوره به جاسک
مصاحبه مهندس ارسلان احمدی در کتاب جامع خطوط لوله انتقال نفت گوره به جاسک

نقش اریـس اوکسین در پــروژه ملی خط لولــه انتقــال نفت گــوره به جاســک ... ... ... ... ... ... ...

ادامه متن